Chích Ngừa
Cảm Cúm

Xin đến trong giờ làm việc.

Chẩn Bệnh
Cho Người
Cao Niên

Nhiều năm kinh nghiệm.
Tận tâm phục vụ cho đồng bào.

Phòng Ngừa
Bệnh

      Chích Ngừa
           Thường Xuyên Kiểm Soát Sức Khoẻ
                Tập Thể Dục

Liên Lạc Online

Family & Geriatric Mobile Physicians, PLLC

 • 7111 Harwin Dr. #201
  Houston, TX 77036
 • Điện Thoại: 713-266-3343
  Fax: 713-266-0724 • Giờ Phòng Mạch

 • Thứ Hai-Ba-Tư-Sáu
 • 9:00 AM - 6:00 PM
 • Thứ Bảy
 • 9:00 AM - 3:00 PM
 • Thứ Năm & Chủ Nhật
 • Đóng Cửa